Podmienky používania webovej lokality

PRED POUŽITÍM ALEBO REGISTRÁCIOU V NAŠOM INTERNETOVOM OBCHODE SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA (ĎALEJ LEN "PODMIENKY"). REGISTRÁCIOU POTVRDZUJETE, ŽE SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI. AK NESÚHLASÍTE S USTANOVENIAMI TÝCHTO PODMIENOK, NEMALI BY STE POUŽÍVAŤ WEBOVÚ STRÁNKU A/ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE DEKASTORE.SK.

Revízia nadobúda účinnosť 02.01.2024

Tieto podmienky stanovujú funkcie a služby webovej stránky, ktoré môžete využívať pri návšteve alebo nakupovaní na webovej stránke. Tieto Podmienky sa vzťahujú na registráciu a používanie Webovej stránky. Odporúčame vám, aby ste si vytlačili alebo stiahli a uschovali kópiu týchto Podmienok, aby ste mali informácie v nich obsiahnuté v prípade potreby k dispozícii. Aktuálnu verziu Podmienok si môžete vždy pozrieť na našej webovej lokalite a pre získanie kópie Podmienok nás môžete kontaktovať e-mailom. Tento dokument predstavuje právne záväznú dohodu medzi vami ako používateľom webovej stránky dekastore.sk a spoločnosťou DEKA-S s.r.o. ako prevádzkovateľom webovej stránky dekastore.sk.

Osoby, ktoré sa na webovej lokalite nezaregistrovali, budú môcť prezerať a používať len časť informácií na webovej lokalite a nebudú môcť využívať niektoré nami poskytované služby. Takéto osoby sú v každom prípade povinné dodržiavať tieto obchodné podmienky, zásady ochrany osobných údajov a ďalšie podmienky uvedené na webovej stránke a platné právne predpisy. 

Prijatím týchto Podmienok vyhlasujete a zaručujete, že ste si prečítali tieto Podmienky a ostatné platné podmienky a dohody (ak existujú) a súhlasíte s tým, že sa nimi budete riadiť pri používaní webovej stránky dekastore.sk.

1. Definície

1.1 Nasledujúce pojmy použité v týchto Podmienkach majú nasledujúci význam:

1.1.1. Účet - účet vytvorený zákazníkom na webovej lokalite dekastore.sk;

1.1.2. Pozastavenie účtu - opatrenia iniciované dekastore.sk samostatne alebo na základe oznámenia Predávajúceho, keď Zákazník porušuje tieto Obchodné podmienky, Zásady ochrany osobných údajov a ďalšie podmienky a pravidlá uvedené na Webovej stránke. V prípade pozastavenia používania účtu Zákazníka bude prístup Zákazníka k Službám a ich používanie obmedzené až do zrušenia pozastavenia.

1.1.4. Zákazník alebo Vy - fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa Webovú stránku dekastore.sk a/alebo Služby;

1.1.5. Registrovaný zákazník - Zákazník, ktorý si vytvoril Konto na dekastore.sk;

1.1.6. Zásady ochrany osobných údajov - zásady, ktorými sa riadi spracovanie vašich osobných údajov na dekastore.sk;

1.1.7. Služby - všetky služby, ktoré dekastore.sk poskytuje Zákazníkovi na Webovej stránke. Služby sú poskytované len Registrovaným zákazníkom;

1.1.8. Obchodné podmienky - tieto Obchodné podmienky používania internetovej stránky dekastore.sk a zverejnené na Internetovej stránke;

1.1.9. dekastore.sk - DEKA-S s.r.o. a pôsobiaca podľa práva Slovenskej republiky, kód právnickej osoby 55 238 980, adresa sídla Dunajská 66, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, ktorá spravuje webovú stránku dekastore.sk a predáva jej produkty a služby;

1.1.10. Predávajúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá predáva svoje výrobky a služby na webovej stránke a s ktorou Zákazník uzatvára Kúpnu zmluvu.

Kúpna zmluva - kúpno-predajná zmluva uzatvorená medzi Zákazníkom a DEKA-S s.r.o., a.s. alebo Predávajúcim.

1.1.12. "Webová stránka" - webová stránka dostupná na adrese https://dekastore.sk;

1.1.13. Zoznam želaní - zoznam produktov dostupných na Webovej stránke, ktorý zostavil a uložil Registrovaný zákazník.

1.1.14. Nákupný košík - zoznam položiek vybraných a požadovaných Registrovaným zákazníkom.

2. Účet dekastore.sk

2.1 Aby ste mohli dostávať a využívať určité služby dekastore.sk, máte právo zaregistrovať sa na webovej stránke dekastore.sk.

2.2 Registrácia na webovej stránke je bezplatná.

2.3 Na vytvorenie účtu musíte použiť svoju e-mailovú adresu. Pomocou jednej e-mailovej adresy si môžete vytvoriť jedno konto.

2.4. Všetky informácie, ktoré poskytnete pri vytváraní Konta na dekastore.sk, ako aj informácie poskytnuté prostredníctvom používania Konta alebo kedykoľvek inokedy, musia byť presné a pravdivé.

2.5. Registráciou a/alebo používaním Webovej stránky vyhlasujete a zaručujete sa dekastore.sk a Predávajúcemu, že informácie a/alebo údaje a/alebo dokumenty, ktoré ste poskytli, sú presné, platné a budú také aj naďalej, kým nezrušíte svoje Konto dekastore.sk.

2.6. Ak Zákazník neposkytne alebo poskytne nesprávne, nepresné alebo neúplné informácie, alebo ukončí proces registrácie bez vykonania všetkých stanovených krokov registrácie, alebo ak Zákazník zneužije vytváranie Účtov, registrácia Zákazníka sa neuskutoční a Účet Zákazníka nebude vytvorený. Za zneužitie sa považuje, ak Zákazník vytvorí Účty s cieľom vyhnúť sa svojim povinnostiam alebo s cieľom obísť obmedzenia, ktoré sú mu uložené vo vzťahu s dekastore.sk.

2.7 Počas používania webovej lokality by ste nemali zdieľať, prenášať ani inak sprístupňovať svoje konto tretej strane.  Ste výlučne zodpovední za bezpečnosť a dôvernosť svojich prihlasovacích údajov a za všetky činnosti, ktoré vykonáte na svojom konte.

2.8 Ak zistíte alebo máte podozrenie, že vaše prihlasovacie údaje, heslo alebo iné bezpečnostné opatrenia boli stratené, odcudzené, zneužité alebo použité bez vášho vedomia, odporúčame vám zmeniť si heslo. Akékoľvek porušenie, stratu alebo krádež vášho Účtu dekastore.sk, hesiel alebo iných bezpečnostných opatrení musíte bezodkladne oznámiť špecialistom na ochranu údajov dekastore.sk na adrese ishop@dekastore.sk. alebo telefonicky: +421948909864. Akékoľvek neprimerané oneskorenie pri oznamovaní môže mať vplyv na bezpečnosť vášho konta.

2.9 Po prijatí vášho oznámenia o existencii okolností uvedených v bode 2.8 týchto Podmienok podnikne dekastore.sk primerané kroky na okamžité pozastavenie používania vášho Účtu a prístupu k nemu, najneskôr však do 3 dní odo dňa prijatia takéhoto oznámenia (ak je oznámenie podané v pracovný deň medzi 7:00 a 18:00 hodinou) alebo nasledujúci pracovný deň, ak je oznámenie podané mimo pracovnej doby dekastore.sk.

2.10 Súhlasom s týmito podmienkami vyhlasujete a zaručujete, že všetky činnosti na vašom účte (okrem iného vrátane nákupu, odosielania príspevkov, klikania, zaškrtávania príslušných políčok, úpravy informácií, predplatného, odosielania a vykonávania objednávok a platieb a akýchkoľvek iných činností) vykonávate vy.

2.11. Používaním webovej lokality potvrdzujete, že budete dodržiavať všetky platné právne požiadavky.

2.12. Súhlasom s týmito podmienkami sa zaväzujete používať webovú lokalitu na osobné účely. Akékoľvek komerčné aktivity vrátane ponúk na kúpu, odkazov na iné webové stránky a iných komerčných aktivít na Webovej lokalite sú zakázané.

2.13. Tieto Podmienky sa uplatňujú spolu so Zásadami ochrany osobných údajov (https://dekastore.sk) a Kúpnou zmluvou.

2.14. Máte právo kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho účtu zaslaním žiadosti na adresu dekastore.sk.

2.15. Po prijatí vašej žiadosti bude prístup k vášmu Účtu zrušený, ale dekastore.sk bude uchovávať údaje obsiahnuté vo vašom Účte po dobu 6 mesiacov odo dňa zrušenia prístupu k vášmu Účtu. Počas tohto obdobia máte právo kedykoľvek obnoviť svoje Konto bez toho, aby ste prišli o akékoľvek informácie, a to podaním písomnej žiadosti na dekastore.sk na kontakty uvedené na webovej stránke.

2.16. Ak svoje konto v stanovenej lehote neaktualizujete, vaše konto bude natrvalo vymazané.

2.17. Po zrušení (vymazaní) vášho Konta informácie, ktoré ste zverejnili, zostanú zachované a nezničia sa, ale nebude možné vás identifikovať podľa používateľského mena, pod ktorým ste informácie zverejnili.

2.18. dekastore.sk má právo kedykoľvek pozastaviť vaše právo používať vaše Konto, ak porušíte tieto Podmienky alebo inak neoprávnene používate Webovú stránku alebo služby poskytované dekastore.sk. O pozastavení vášho Účtu a o porušení práv z vašej strany budete informovaní na e-mailovú adresu uvedenú v Účte. Vaše Konto bude následne opätovne aktivované až po tom, čo porušenie týchto Podmienok napravíte a poskytnete dekastore.sk dôkaz. dekastore.sk si vyhradzuje právo odstrániť vaše Konto, ak porušenie Podmienok nenapravíte do 30 dní od pozastavenia Konta.

2.19. Ak bolo pozastavené používanie vášho Účtu, počas obdobia pozastavenia nebudete môcť nakupovať produkty dekastore.sk ani využívať iné služby.

2.20. Ak ste porušili tieto Podmienky a používanie vášho Účtu bolo pozastavené, o porušení a stave vášho Účtu sa môžete informovať tak, že kontaktujete dekastore.sk telefonicky +421948909864 alebo e-mailom: ishop@dekastore.sk.

3. Proces nákupu

3.1 Každý zákazník môže používať webovú lokalitu bez ohľadu na to, či sa zaregistroval alebo nezaregistroval. E-mailovú adresu použitú na registráciu Konta nie je možné použiť na nakupovanie bez registrácie. V takom prípade budete vyzvaní na prihlásenie sa do svojho Konta, ak je poskytnutá e-mailová adresa rozpoznaná ako registrovaná na Webovej lokalite.

3.2. Prvým krokom v procese nákupu pre registrovaných Zákazníkov je prihlásenie sa do Konta.

3.3 Po nájdení produktu, ktorý si želáte kúpiť, kliknite na aktívne pole "pridať do košíka". Odtiaľ budete presmerovaní na stránku, kde bude potrebné zadať dodacie a fakturačné údaje. Po zadaní týchto informácií a výbere preferovaného spôsobu doručenia vyberte záverečné potvrdzovacie tlačidlo na dokončenie objednávky.

3.4. Odoslaním objednávky uzatvárate zmluvu s príslušným predajcom výrobku.

3.5 Po zaplatení za objednaný Tovar bude vaša objednávka postúpená Predajcom, ktorí predávajú objednaný Tovar.

3.6 O stave vašej objednávky vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu a SMS.

4. Obsah webovej stránky

4.1 Webové stránky obsahujú zoznamy, popisy a vizualizácie produktov a služieb dekastore.sk a Predajcov.

4.2 Každý Predajca zodpovedá za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť, primeranosť alebo aktuálnosť svojich zoznamov, opisov alebo vizualizácií produktov (vrátane vlastností, špecifikácií a cien). Dostupnosť produktov a informácií na webovej stránke sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia podľa uváženia každého z Predajcov.

4.3 Niektoré výrobky môžu byť označené vekovými obmedzeniami alebo môžu byť určené len pre osoby určitého veku. Objednaním výrobku s vekovým obmedzením potvrdzujete, že máte požadovaný minimálny vek.

5. Posudky, recenzie, komentáre, správy a iný obsah

5.1. dekastore.sk vám udeľuje právo zverejňovať svoj obsah (informácie, obsah alebo materiál v komentároch alebo iných oblastiach Webovej stránky) na Webovej stránke. Umiestnením akéhokoľvek obsahu (informácie, obsahu alebo materiálu v komentároch alebo iných oblastiach Webovej stránky) na Webovú stránku udeľujete dekastore.sk neobmedzené právo zobrazovať, prenášať, distribuovať, publikovať, kopírovať, prispôsobovať, upravovať, prekladať, vytvárať z neho odvodené diela, prevádzať na tretie osoby a udeľovať im práva podobné tým, ktoré sú uvedené v tomto článku, pokiaľ ide o zverejnený obsah, a inak používať celý vami zverejnený obsah a jeho časti spôsobmi, na účely a v rozsahu, ktoré si dekastore.sk zvolí podľa vlastného uváženia na neobmedzenom území. Ak si neželáte, aby dekastore.sk používal vami zverejnený obsah, nemali by ste takýto obsah zverejňovať.

5.2. Na dekastore.sk sa nevzťahujú a nebudú vzťahovať tieto povinnosti:

5.2.1. Zachovávať dôvernosť obsahu alebo myšlienok zverejnených zákazníkom;

5.2.2. Vyplácať náhradu za obsah alebo myšlienky zverejnené zákazníkom;

5.2.3. Odpovedať alebo inak reagovať na obsah alebo myšlienky zverejnené zákazníkom.

5.3 Udeľujete dekastore.sk právo používať akékoľvek meno (mená) v súvislosti s akýmkoľvek obsahom alebo myšlienkou, ktorú ste sprístupnili dekastore.sk, ale dekastore.sk nie je povinný využiť toto právo na prepojenie obsahu.

5.4 Zákazník vyhlasuje, zaručuje a potvrdzuje, že obsah, príspevok alebo názor, ktorý zverejnil, je:

5.4.1. Pravdivý, presný a zákonný;

5.4.2. Nie je klamlivý, škodlivý alebo zavádzajúci.

5.5. Objednávateľ nesmie zverejňovať žiadne informácie, ktoré sú nezákonné, nekalé, ohrozujúce, hanlivé, porušujú práva duševného vlastníctva (vrátane práv na publicitu) alebo môžu inak porušovať práva tretích strán, vrátane škodlivého obsahu obsahujúceho softvérové vírusy, informácií, ktoré môžu predstavovať politickú kampaň, informácií, ktoré môžu predstavovať komerčnú činnosť, hromadných zásielok alebo akejkoľvek formy spamu alebo nevyžiadaných obchodných elektronických správ.

5.6 Obsah sa považuje za zakázaný, ak:

5.6.1. Je nepravdivý, klamlivý, nepresný alebo zavádzajúci;

5.6.2. Porušuje akýkoľvek zákon alebo môže inak spôsobiť škodu;

5.6.3. Je chránený zákonom a môže porušovať práva iných osôb (vrátane dekastore.sk), vrátane patentov, autorských práv, ochranných známok, obchodných tajomstiev, práv na publicitu alebo súkromie alebo akýchkoľvek iných vlastníckych práv, a je použitý bez výslovného, predchádzajúceho, písomného a platného súhlasu príslušného držiteľa práv;

5.6.4. Je v rozpore so zásadami dobrých mravov, má pornografický charakter alebo je inak nevhodný;

5.6.5. Je hanlivé, urážlivé, vyhrážajúce, urážlivé, nenávistné alebo urážajúce česť alebo dôstojnosť akejkoľvek osoby alebo subjektu;

5.6.6. Má násilný, ponižujúci alebo zastrašujúci charakter voči osobe alebo skupine osôb na základe náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, rasy, etnického pôvodu, veku alebo zdravotného postihnutia;

5.6.7. Má násilnú alebo výhražnú povahu alebo nabáda na kruté alebo výhražné správanie voči osobe alebo skupine osôb;

5.6.8. Obsahuje reklamy, nevyžiadané popisy alebo spamové odkazy na iné webové stránky alebo osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu dekastore.sk;

5.6.9. Je zverejnený v mene iného podnikateľského subjektu alebo osoby, vrátane dekastore.sk, jeho pridružených zamestnancov a zástupcov;

5.6.10. Má za cieľ poškodiť, znefunkčniť alebo inak narušiť prevádzku Webovej stránky dekastore.sk alebo Partnerov dekastore.sk.

5.7. Ak zverejníte obsah uvedený v bodoch 5.5. a 5.6. týchto Podmienok používania alebo ak dekastore.sk alebo iná tretia strana zistí, že vaše zverejnenie nespĺňa kritériá uvedené v bode 5.4. týchto Podmienok používania, nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky z toho vyplývajúce záväzky a každé takéto porušenie sa bude považovať za podstatné porušenie týchto Podmienok používania, pričom v takom prípade si dekastore.sk vyhradzuje právo vymazať vaše Konto bez predchádzajúceho upozornenia. O vymazaní vášho Konta budete informovaní na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom Konte.

5.8. dekastore.sk si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť vami zverejnený nezákonný obsah alebo obsah, ktorý môže porušovať práva alebo oprávnené záujmy tretích strán.

5.9. dekastore.sk si vyhradzuje právo (nie však povinnosť) monitorovať, vyhodnocovať a analyzovať podľa vlastného uváženia obsah, ktorý zverejňujete, ako aj vaše používanie a prístup na Webovú lokalitu, vrátane určenia súladu s týmito Podmienkami a akýmikoľvek inými podmienkami používania, ktoré môže dekastore.sk stanoviť.

5.10. dekastore.sk má tiež právo (nie však povinnosť) podľa vlastného uváženia upraviť, presunúť, vymazať alebo odmietnuť sprístupniť akýkoľvek obsah na Webovej lokalite z akéhokoľvek dôvodu, vrátane porušenia týchto Podmienok, či už z právneho alebo akéhokoľvek iného dôvodu.

5.11. Bez ohľadu na vyššie uvedené je zákazník plne zodpovedný za všetok obsah, ktorý zverejní, a je povinný nahradiť dekastore.sk akúkoľvek škodu spôsobenú obsahom zákazníka.

6. Práva dekastore.sk

6.1 dekastore.sk má právo podľa vlastného uváženia upraviť, pozastaviť alebo prerušiť niektoré alebo všetky funkcie Webovej stránky, ako aj upraviť rozloženie prvkov na Webovej stránke bez predchádzajúceho upozornenia.

6.2. dekastore.sk má právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek pozastaviť alebo prerušiť prevádzku Webovej stránky dekastore.sk bez predchádzajúceho upozornenia. V takom prípade Predávajúci ukončí všetky prijaté a potvrdené objednávky a prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu dekastore.sk nie je možné zadávať nové objednávky.

6.3. Úkony Klienta na Internetovej stránke sa riadia verejne zverejnenou verziou týchto Obchodných podmienok. dekastore.sk má právo zmeniť Obchodné podmienky a rozsah a/alebo spôsob poskytovania Služieb v nich uvedených, ako aj pozastaviť a/alebo ukončiť poskytovanie Služieb v prípade zmeny podmienok na trhu alebo právnych predpisov, pričom všetky takéto zmeny nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na dekastore.sk. Registrovaní zákazníci budú o zmenách Obchodných podmienok informovaní e-mailom a pri prvom nákupe tovaru po zmene Obchodných podmienok sú povinní sa so zmenami Obchodných podmienok oboznámiť a v prípade, že so zmenami Obchodných podmienok súhlasia, potvrdiť ich prijatie zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky.

6.4 Ak sa Zákazník pokúsi narušiť stabilitu a bezpečnosť dekastore.sk, dekastore.sk má právo podľa vlastného uváženia okamžite pozastaviť alebo zrušiť prístup Zákazníka na webovú stránku dekastore.sk alebo zrušiť Účet Zákazníka bez predchádzajúceho upozornenia. Ak Zákazník nedodrží niektorú zo svojich ďalších povinností, dekastore.sk má právo podľa vlastného uváženia okamžite pozastaviť Zákazníkovi prístup k Účtu a informovať Zákazníka o zistených porušeniach. Ak nedôjde k náprave porušenia do 7 dní, dekastore.sk je oprávnený zrušiť Účet Zákazníka.

7. Webové stránky tretích strán

7.1 Webová stránka môže obsahovať odkazy na názvy, značky, tovar alebo služby tretích strán, ako aj aktívne odkazy na webové stránky alebo informácie tretích strán. Poskytnutie takýchto odkazov alebo informácií zo strany dekastore.sk nepredstavuje schválenie, sponzorovanie alebo odporúčanie používania takýchto služieb alebo informácií tretích strán zo strany dekastore.sk.

7.2 dekastore.sk nezodpovedá za obsah prepojených webových stránok tretích strán alebo odkazov obsiahnutých na takýchto webových stránkach vrátane akýchkoľvek mediálnych platforiem alebo mobilných aplikácií, s ktorými dekastore.sk spolupracuje alebo inak komunikuje. dekastore.sk nezodpovedá za konanie alebo opomenutie prevádzkovateľov takýchto webových stránok alebo platforiem. Webové stránky alebo platformy tretích strán používate na vlastné riziko a odporúčame vám, aby ste sa pred použitím ich služieb oboznámili s podmienkami (vrátane zásad ochrany osobných údajov) platnými pre takéto webové stránky.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 V priebehu poskytovania Služieb dekastore.sk spracúva vaše osobné, dôverné a/alebo vlastnícke informácie, vrátane, ale nielen, vašich osobných údajov a/alebo akýchkoľvek iných informácií a dokumentov, ktoré ste poskytli, ako aj informácií týkajúcich sa vzťahu medzi vami a dekastore.sk. Zaväzujeme sa zachovávať dôvernosť informácií, ktoré nám poskytnete, a používať ich len na účely súvisiace s poskytovaním služieb pre vás. Informácie, ktoré nám poskytnete, nebudú použité na žiadny iný účel ani nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, ktorá nesúvisí s poskytovaním služieb pre vás.

8.2. Povinnosť mlčanlivosti platí vo všetkých prípadoch, okrem prípadov, keď je dohodnuté inak alebo keď sprístupnenie informácií dekastore.sk vyžaduje zákon a oprávnené orgány verejnej moci alebo keď sú tieto informácie už verejne dostupné.

9. Vylúčenie záruk

9.1. Spoločnosť dekastore.sk neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa výsledkov, ktoré sa dosiahnu používaním webovej stránky dekastore.sk, systému dekastore.sk, služieb, informácií alebo obsahu. Za používanie Webovej stránky je zodpovedný výlučne Zákazník. 9.2. Záruky dekastore.sk a/alebo Predávajúcich v súvislosti s nákupom a predajom tovaru sú uvedené v Obchodných podmienkach nákupu a predaja tovaru.

9.2 Platí len pre Predávajúcich. dekastore.sk neposkytuje Predávajúcim žiadne záruky, pokiaľ ide o funkčnosť Webovej stránky, poskytované informácie alebo obsah, a Webová stránka sa má používať tak, ako je v čase poskytovania služieb. dekastore. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom neposkytujú dekastore.sk, jeho poskytovatelia licencií a dodávatelia žiadne záruky akéhokoľvek druhu vrátane, ale bez obmedzenia, implicitných záruk predajnosti. dekastore.sk a jeho pridružené spoločnosti, poskytovatelia licencií a dodávatelia neposkytujú žiadne záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa presnosti, úplnosti, bezpečnosti alebo aktuálnosti obsahu, informácií alebo služieb na webovej lokalite. Nič, čo sa nachádza na webovej lokalite dekastore.sk, nevytvára žiadnu záruku pre predávajúcich, pokiaľ takáto záruka nie je výslovne uvedená v týchto podmienkach.

10. Obmedzenie zodpovednosti

10.1 Platí len pre predávajúcich. V prípade, že je dekastore.sk zodpovedný za príslušné porušenia a/alebo následky pre Predávajúceho v súlade s platnými právnymi predpismi, zodpovednosť dekastore.sk je obmedzená na výšku vzniknutej priamej škody. V rozsahu, ktorý nie je v rozpore s právnymi predpismi, dekastore.sk, jej pridružené spoločnosti, poskytovatelia licencií, dodávatelia alebo akékoľvek tretie strany uvedené na webovej stránke nenesú zodpovednosť za akékoľvek náhodné, nepriame, sankčné alebo iné škody, ušlý zisk alebo škody za stratu údajov alebo prerušenie činnosti vyplývajúce z používania webovej stránky systémami, informáciami, službami alebo obsahom dekastore.sk, bez ohľadu na to, či dekastore.sk bola alebo nebola upozornená na vznik takýchto škôd, či už v rámci záruky, zmluvy, deliktu alebo akéhokoľvek iného právneho konania. V rozsahu, ktorý nie je v rozpore s požiadavkami zákona, sú právne prostriedky nápravy uvedené v týchto Podmienkach výlučné a uplatňujú sa v rozsahu výslovne uvedenom v týchto Podmienkach.

10.2. V prípade, že dekastore.sk zodpovedá za príslušné porušenia a/alebo následky, ktoré utrpel Kupujúci v súlade s požiadavkami právnych predpisov, zodpovednosť dekastore.sk sa určí v súlade s platnými právnymi predpismi.

11. Duševné vlastníctvo

11.1 Obsah Webovej stránky, t. j. text, grafika, obrázky, ochranné známky, značky služieb, logá a iné materiály, sú chránené autorským právom a inými zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie a patria spoločnosti dekastore.sk. Neoprávnené použitie takéhoto obsahu môže porušovať práva autorov, majiteľov ochranných známok a iné práva chránené zákonom. Používaním webovej stránky nesmiete obsah webovej stránky predávať, upravovať, reprodukovať, zobrazovať, verejne predvádzať, distribuovať, vytvárať z neho odvodené diela alebo ho inak používať na akékoľvek verejné alebo komerčné účely. Obsah webovej lokality nesmiete používať na žiadnej inej webovej lokalite ani v sieťovom počítačovom prostredí na žiadny účel.

11.2 Prijatím týchto podmienok potvrdzujete, že ste si vedomí toho, že dekastore.sk má výhradné práva na ochranné známky dekastore.sk. Nesmiete používať žiadnu ochrannú známku dekastore.sk v súvislosti s akýmkoľvek produktom, službou, doménou alebo časťou názvu spoločnosti, ani vykonávať žiadne činnosti, ktoré sú v rozpore s výhradnými právami dekastore.sk, s výnimkou prípadov, keď vám takéto právo udelila spoločnosť dekastore.sk, a to len v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom súhlase dekastore.sk. Tieto Podmienky vám neudeľujú žiadne iné práva ako v rozsahu potrebnom na vytvorenie vášho účtu dekastore.sk a používanie Webovej stránky. Súhlasíte s tým, že nepodniknete žiadne kroky na vymazanie alebo zničenie oznámení dekastore.sk, ktoré sú verejne zverejnené na Webovej lokalite, vrátane, okrem iného, oznámení týkajúcich sa práv duševného vlastníctva.

12. Sťažnosti

12.1. Ak máte sťažnosť na dekastore.sk alebo konkrétne služby, máte právo podať sťažnosť tak, že kontaktujete naše centrum služieb zákazníkom. Správne podanie sťažnosti nám pomôže odlíšiť ju od všeobecných otázok a rýchlejšie na ňu reagovať, preto pri podávaní sťažnosti uveďte, aké kroky chcete, aby sme vo vzťahu k vám podnikli.

13. Iné

13.1 Uplatniteľné právo. Tieto Podmienky používania, Zásady ochrany osobných údajov, Kúpno-predajná zmluva a ďalšie dokumenty (ak existujú) sa riadia právom Slovenskej republiky. Akékoľvek spory vyplývajúce z týchto Podmienok používania, Zásad ochrany osobných údajov, Zmluvy o kúpe a predaji a iných príslušných dokumentov sa budú riešiť v súlade s postupom uvedeným v Zmluve o kúpe a predaji.

13.2. Platnosť. Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na vaše používanie Webovej lokality. Bude sa na vás vzťahovať verzia Podmienok platná v čase, keď sú vám Služby poskytované.

13.3. Zmeny a doplnenia. Tieto Podmienky a ostatné podmienky sa môžu meniť. Informácie o zmenách budú zverejnené na Webovej stránke dekastore.sk. V prípade, že so zmenami nesúhlasíte, máte právo ukončiť zmluvu s dekastore.sk.

13.4 Neplatnosť. Ak akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania bude súdom alebo právnym orgánom uznané za neplatné, nevykonateľné alebo nezákonné, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti. Každé ustanovenie, ktoré sa považuje za neplatné, sa upraví tak, aby bolo platné, vykonateľné a zákonné.

13.5 Vymáhanie. Tieto Podmienky sú vymáhateľné vami a spoločnosťou dekastore.sk. Žiadna iná strana nie je povinná tieto Podmienky vymáhať.

product